A 2013-as MAdT szponzorai


Köszönjük a támogatást!
Vissza
VMAT Konferenciatámogatás 2019 – pályázat
2019. szeptember 30., 08:22
A Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács (VMAT) pályázati felhívása nemzetközi konferencián való aktív részvétel támogatására.
VMAT Konferenciatámogatás 2019 – pályázat 1. A pályázat célja
A Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács (VMAT) a VMAT-079/2019-es határozat alapján, illetve a 2010. évi Alapszabályával összhangban pályázatot hirdet a vajdasági magyar tudományosság szereplői számára nemzetközi konferencián való aktív részvétel támogatása céljából. Ezzel a pályázattal a VMAT serkenteni kívánja a hazai, fiatal kutatók nemzetközi tudományos tevékenységét, nemzetközi szakmai beágyazottságát a külföldi konferenciarészvételeken történő, idegen nyelvű előadások megtartásának támogatásával.

2. A pályázat jellege, a pályázat benyújtására jogosultak köre
A pályázati támogatás nyílt pályázati eljárás útján nyerhető el. Pályázatot nyújthatnak be a VMAT Adattárában is beregisztrált, Vajdaságban élő és/vagy dolgozó, magukat magyarnak (is) valló kutatók, akik rendelkeznek aktív MSc vagy PhD hallgatói státusszal, illetve már megszerezték a PhD szintű tudományos titulust. Kötelező igazolni a Szerbia területén működő felsőoktatási vagy kutatási intézettel fennálló jogi kapcsolatot, pl. PhD hallgató, oktató, kutató, szerződéses munkatárs.

3. A pályázat megvalósítására rendelkezésre álló forrás megnevezése és összege
Jelen pályázat keretében támogatandó kutatások megvalósítására rendelkezésre álló keretösszeg a 2019. június 10 – 2019. október 31 időszakban: 400.000,00 dinár, azaz négyszázezer dinár.

4. A pályázaton igényelhető támogatás mértéke és formája
A támogatás maximális összege pályázatonként maximum 60.000,00 dinár. A támogatásra javasolt pályázatok esetében a támogatási intenzitás a konferencián való részvétel teljes költségigényétől, a pályázatok számától és a rendelkezésre álló anyagi kerettől függően 10% és 100% között alakulhat.
A támogatás vissza nem térítendő, folyósítására a támogatási szerződés megkötését követően támogatási előleg formájában, egy összegben kerül sor. A támogatási összeg felhasználásáról a konferenciát követően kell beszámolni. A nyertes pályázó a megítélt összeget kizárólag a megpályázott konferencián való részvétel, és idegen nyelvű előadás megtartására veheti igénybe. Ugyanazon pályázó az adott pályázati időszakban csak egyszer pályázhat.

5. A támogatásból elszámolható költségek köre
Költségként a támogatási időszakban, kifejezetten az adott konferencián való részvétellel összefüggésben keletkezett dologi jellegű kiadások (útiköltség, szállás, részvételi/regisztrációs díj), illetve kivételes esetben napi 50 euró napidíj számolható el.

6. A támogatási időszak
Jelen pályázat keretében a 2019. június 10. és 2019. október 31. között megvalósuló konferenciarészvétel, és az azzal kapcsolatban felmerülő kiadás támogatható.

7. A pályázat benyújtása, tartalmi és formai követelmények
A pályázatot a kiírás napjától 2019. szeptember 30-án 14 óráig lehet benyújtani elektronikus levél formájában a következő e-mail címen: office@vmat.rs.

A pályázati anyagnak tartalmaznia kell a következő dokumentumokat:
 • a konferencia rövid leírása, pl. a saját tudományterületén belüli jelentőségének leírása,
 • a konferenciára szóló meghívó másolata vagy a konferenciára benyújtott idegen nyelvű rezümé és/vagy teljes dolgozat elfogadását igazoló dokumentum másolata, valamint
 • a konferenciára benyújtott idegen nyelvű rezümé és/vagy teljes dolgozat,
 • a Vajdaság területén működő felsőoktatási és/vagy kutatási intézettel fennálló jogviszony (pl. PhD hallgató, oktató, kutató) igazolása,
 • a konferenciatámogatás felhasználásának a terve – le kell írni, hogy mekkora összeget és mire (pl. szállás, regiszráció) igényel a pályázó,
 • az utolsó két évben (pl. 2018-ban beadott pályázat esetén 2017-2018 folyamán) egyéb konferencia-támogatási forrásokból kapott anyagi juttatások táblázatos kimutatása – külön ki kell listázni az adott konferencián való részvételhez a (1) Vajdaság Autonóm Tartomány felelős titkársága, a (2) szerbiai Felsőoktatási és Tudományügyi Minisztérium, a (3) Domus Hungarica és (4) egyéb konferenciatámogatási programok által nyújtott támogatásokat – utazás, szállás, regisztrációs díj és napidíj bontásban.
Amennyiben a pályázó még nem regisztrált a VMAT Adattárában, illetve ha korábban regisztrált, de adatai nem naprakészek, akkor az adatfelvételi/pótlási kérelmét a pályázási folyamat elején köteles beküldeni a vmat@vmat.rs e-mail címen igényelt adatfelvételi lapon.

8. A pályázatok érvényessége, a hiánypótlás lehetősége és feltételei
A pályázat befogadásáról a támogató a pályázat benyújtását követő 7. napig befogadó nyilatkozatot bocsát a pályázó rendelkezésére, vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot.
A pályázat befogadása során vizsgálni kell, hogy
 • a pályázó megfelel-e a kiírás feltételeinek, a kiírásban meghatározott lehetséges támogatási körbe tartozik-e,
 • az igényelt támogatás összege nem haladhatja meg a maximálisan igényelhető mértéket és a támogatási arány nem haladja meg a kiírásban meghatározott maximális támogatási intenzitást,
 • a kiírásban előírt dokumentumok az előírt tartalommal, aláírva, határidőre érkeztek-e be,
 • a pályázóval szemben nem áll-e fenn (egyéb) kizáró ok, pl. korábban visszaélt a VMAT konferenciatámogatásával.

Amennyiben a pályázat hibás, vagy hiányos, a pályázatot kiíró szervezet hiánypótlásra szólítja fel a pályázót az általa megadott e-mail címen. Hiánypótlásra csak egy alkalommal van lehetőség, amelyre az értesítés kézhezvételét követő 8 munkanap áll a pályázó rendelkezésére.
Amennyiben a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, vagy a hiányosságokat határidőn belül nem pótolja, a pályázat a továbbiakban elutasításra kerül.
Érdemi vizsgálat nélküli – hiánypótlás nélkül – elutasításra kerülnek a pályázati felhívásban megjelölt határidő után benyújtott pályázatok, vagy ha a pályázó személye nem felel meg a kiírás feltételeinek. Az elutasítás okát a támogatónak meg kell jelölnie.
A pályázatok csak akkor érvényesek, ha valamennyi szükséges dokumentum hiánytalanul beérkezett a meghatározott időpontig, vagy a hiánypótlási időszak alatt, továbbá a pályázóval szemben nem áll fenn a jelen pályázati kiírás vagy a vonatkozó jogszabályok szerinti kizáró ok.

9. A pályázat elbírálásának határideje, főbb szempontjai, a pályázat eredményéről történő értesítés módja és határideje
A támogatás odaítéléséről a pályázat lezárását követően, a VMAT elnöksége által kinevezett Kuratórium elnöke 30 napon belül dönt. A döntés eredményéről a pályázók névre szóló elektronikus értesítést kapnak.

A pályázatok bírálatának főbb szempontjai és prioritásai:
 • A Kuratórium előnyben részesíti a 45 évnél fiatalabb pályázókat.
 • A Kuratórium előnyben részesíti az adott tudományterületen belül vezető szintű konferenciákat, kongresszusokat és workshop-okat.
 • A támogatást elsősorban Európa területén szervezett rendezvényekre lehet felhasználni.
 • Előnyben részesülnek azok a pályázók, akik korábban részt vettek a VMAT által szervezett Tudóstalálkozókon.
Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki/akinek:
 • A VMAT az előző kalendáriumi évben konferencia támogatást biztosított. Eszerint a támogatásra kétévente lehet pályázni.
 • A VMAT szűkebb elnökségének tagja (elnök és alelnökök), illetve annak közvetlen családtagja.
 • Benyújtott támogatás iránti kérelmében a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett.
 • A megpályázott rendezvényre vonatkozóan - annak szervezői - nem fogadják el a pályázat részeként benyújtott absztraktját. (A pályázó erről köteles értesíteni VMAT Pályázati Kuratórium tagjait.)
 • Más forrásokból a felmerülő költségek fedezésére már elegendő támogatást nyert ugyanazon konferenciára – erről köteles előzetesen nyilatkozni.
10. A támogatási szerződés megkötése, a támogatás biztosítása
A sikeres pályázatot követően az VMAT a pályázóval támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés előírja, hogy a pályázó vállalja, hogy legfrissebb kutatási eredményeit bemutatja a VMAT által szervezett következő Vajdasági Magyar Tudóstalálkozón (VMT), pl. VMT 2020. A szervezők (VMAT) a lehetőségekkel összhangban teret biztosítanak a VMAT konferenciatámogatási program nyertesei által tartott előadásoknak a következő VMT plenáris szekciójában.
A támogatás rendelkezésre bocsátásáról a támogatási szerződés aláírását követően az VMAT elnöksége gondoskodik. A VMAT az odaítélt pályázati összeget a VMAT számára a konferencia szervezői által kiállított számlák alapján utalja.
Az elnyert támogatási összeg felhasználásáról a kedvezményezett köteles elszámolni, az elszámolásra vonatkozó részletes szabályokat és határidőket a támogatási szerződés tartalmazza.
A fel nem használt vagy jogosulatlanul igénybevett támogatási összeg a visszafizetés okától függően részben vagy egészben visszafizetendő.

11. Jogorvoslat
A támogatást igénylő pályázó kifogást nyújthat be a VMAT elnökségéhez, ha a pályázati
eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatási szerződés megkötésére, a támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárást jogszabálysértőnek ítéli, vagy az a pályázati felhívásban foglaltakkal ellentétes. A kifogás benyújtására a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról szóló döntés kézbesítésétől számított 10 napon belül, egy alkalommal, az indokok megjelölésével, írásban van lehetőség. A kifogásban meg kell jelölni azokat az indokokat – a megsértett jogszabályban vagy felhívásban foglalt rendelkezést – melyekre tekintettel kéri a döntés felülvizsgálatát. Indokolás, pontos hivatkozás hiányában a kifogás érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. A kifogás elbírálása során kizárólag a kifogásban vitatottak kivizsgálására kerül sor. A kifogás a beérkezéstől számított 15 napon belül kerül elbírálásra.
A pályázat tartalmi elutasítása esetén, továbbá a pályázat eredményéről szóló döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

12. További információk
A pályázati eljárással kapcsolatos általános kérdésekben a Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács ad további felvilágosítást és segítséget az office@vmat.rs címen.

Újvidék, 2019. július 3.
Prof. dr Lendák Imre
a VMAT elnöke